đóng

Growatt Master Box

Growatt Master Box is parallel controller of Growatt lithium battery GBLI5001 and GBLI5010

Application

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt Master Box

  • Growatt Master Box User Manual

  • Growatt Master Box CE LVD

  • Growatt Master Box CE EMC